Услуги

Месечно осчетоводяване на документация и информация, съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти, Организиране отчитане на корпоративни данъци и ДДС, Комуникация и представителство пред данъчната администрация, Изготвяне на междинни финансови отчети за целите на управлението,Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишен финансов отчет и данъчна декларация.

Консултации във връзка с ДДС ефекти, корпоративно и лично подоходно облагане, еднократни данъци и всички други преки и непреки данъци, сделки между свързани лица и конкретни данъчни процедури, ◦Консултации във връзка с местни данъци и такси, данъци върху недвижимо имущество ◦Консултации във връзка с прилагане на Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане и изготвяне на искания за прилагането им ◦Консултации във връзка с данъчни ефекти при бизнес схеми, сливания, придобивания и други свързани с управленски бизнес решения въпроси ◦Представителство пред данъчните органи, включително по време на данъчни ревизии и насрещни проверки, и съдействие при изготвянето и подаването на данъчни власти, декларации и други изисквани отчетни форми. Данъчни консултации за всеки отделен казус възникнал в процеса на вашата работа.

Фирмата ни е партнъор с ДСК ЛИЗИНГ АД и съдейства при финансирането на транспортни средства.

Д§М ГРУП успешно работи с всички застрахователни компании като осигурява максимална защита за Вашия бизнес чрез различните видове застраховки.

Съдействие при регистрация на МПС в КАТ като изготвяме нужните документи

Компанията ни осъществява правната си дейност чрез партньори, извършващи цялостно правно обслужване на търговски дружества и граждани, която включва:Регистрация на фирми, еднолични търговци, юридически лица с нестопанска цел и др., както и промяна в обстоятелства; Изготвяне на договори, защитаващи правата и интересите на нашите клиенти: Правни консултации и съвети в областта на корпоративното, търговското, данъчното, трудовото, банковото, митническото и валутното законодателство;Защита пред съд и арбитраж по съдебни дела във връзка с търговски и граждански сделки;;Осъществяване на контакти с местни и централни органи на държавната власт.

Освен счeтоводните услуги фирмата има изграден АВТОСЕРВИЗ, за леки ремонти (масла, филтри, гуми, дискове, накладки и т.н. както и ремонт на двигатели със съдействието на външни специалисти)
                                                                                                                              

                Д§М ГРУП разполага с 2 паркинга находящи се на изходите на град Петрич в посока Македония и посока София. За местоположениято може да се информирате в раздел КОНТАКТИ                                     
                                                                                                                                                                             

 
       
       

Единствената ЛИЦЕНЗИРАНА ПЪТНА ПОМОЩ на територията на Благоеград област с кабина за 7 пътника, хидравлична платформа и товароносимост до 3.5 тона.                                                                                                                             

                       

След 20 години на пазара ние от ДМ ГРУП решихме да разнообразим своята дейност.

През АПРИЛ - 2016 отвори врати bar&dinner

под името AUTO CLUB CAFE, намиращ се на 1 KM

на изхода на Петрич в посока София в Автобаза ДМ ГРУП.

Посрещаме ежедневно клиенти, които освен да хапнат сладолед, вече могат да обядват,

вечерят или просто да дойдат за по питие.

Без гръмки имена и високи цени, ние предразполагаме всеки да се чувства като у дома си,

независимо в кой част от деня ни посети.

Ден след ден запазена марка станаха обилните и вкусни порции, добрата музика,

приятелското обслужване и достъпните цени.

       .

От април - 2016 имаме удоволствието да Ви представим един от най-модерните центрове за ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ. Пункта е оборудван с последен модел стендове които отговарят на европейските стандарти. Намира се на 1 км на изхода на Петрич в посока София.

Copyright © 2024 dmgroup.bg. Всички права запазени.