Новини

21.02.2020


"ИА"АА НАПОМНЯ, ЧЕ КРАЙНИЯ СРОК ЗА ОТЧИТАНЕ НА ЕДНОКРАТНИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ПРЕДОСТАВЕНИ И ИЗПОЛЗВАНИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ ПРЕЗ 2019 Г. Е ДО 01 МАРТ НА 2020 Г.17.11.2017


ВАЖНО!!! - Искане за издаване на удостоверение (А1) - НАП

 Уважаеми колеги,

 Във връзка с настъпилите промени в социалното законодателство в редица държави- членки на ЕС,  ив частност последните изменения в Република Австрия, настъпи необходимост от набавяне на необходими документи от компетентните институции в България, с които осигуреното лице може да докаже, че се осигуряват според изискванията на законодателство в сферата на социалната сигурност.

 Компетентна институция в Република България в сферата на социалната сигурност е Национална за приходите (НАП).

 Приложимото законодателство в сферата на социалната сигурност се определя въз основа на подадено в ТД на НАП Уведомление / Искане за издаване на удостоверение (А1)/.

 Лицето, което упражнява дейности в две или повече държави-членки и което пребивава на територията на Република България, има задължение са подаде до компетентната ТД на НАП Искане за издаване на удостоверение.

 ДОКУМЕНТИ, КОИТО СА НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ А1 от НАП

 

1. Попълнено искане за издаване на удостоверение А1 /2 броя/ ;

2. Пълномощно;

3. Копие от трудов договор на осигуреното лице;

4. Копие от лична карта на осигуреното лице;

5. Копие на заповед за командировка /важи ТД на НАП в градовете Пловдив, София, Стара Загора, Бургас/;

6. Копие от Лиценз на Общността на транспортната фирма;

 

 

Удостоверение А1 се издава в 2 екземпляра, като едно от които, остава в ТД на НАП, а другото се дава на заинтересованото лице.

 Удостоверение А1, респективно отказът за издаването му, следва да е готов в рамките на 30 календарни дни след подаване на искането.

 Бланката на искането за издаване на удостоверение А-1 е в приложените документи към настоящото съобщение или  можете да я изтеглите от сайта на НАП.

 

 След получаване на Удостоверение А1, в качеството ви на пълномощници следва да съхранявате оригиналния екземпляр във вашата администрация. На лицата, на чието име е издадено Удостоверението, ще предоставите копие, най-добре е то да бъде сканирано на цветно сканиращо устройство.

 Лицата, на които е издадено Удостоверението за приложимото законодателство, при настъпила промяна в обстоятелствата, са длъжни да своевременно да уведомят НАП.

 ВАЖНО!!! – При прекратяване на трудовите правоотношения препоръчваме да върнете оригинала на Удостоверение А1 на ТД на НАП.

 

 

 

 

 

01.08.2016 г.

         На 9 април 2016 г. във френския държавен вестник беше публикувано постановление за прилагане на т.нар. закон Macron, текстът на което може да бъде изтеглен от следния сайт: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/7/DEVT1526016D/jo/texte/fr.   Законът ще се прилага за всички каботажни превози, извършвани във Франция от чуждестранни превозвачи, както и за превозите до и от Франция. По информация на Международния съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) френските компетентни органи са потвърдили, че изискванията за заплащане на минимална заплата на шофьорите няма да се прилагат за транзитни превози на пътници и товари. За превозите на товари това означава, че товарните и разтоварните пунктове трябва да се намират извън Франция, а превозите на пътници трябва да започват и завършват извън територията на страната. В обхвата на закона не попадат и случайни автобусни превози на групи, които са формирани в друга страна, преминаващи през Франция без да оставят и качват пътници там, и с крайна цел на пътуването, разположен също в друга страна. За такива превози няма да важат изискванията, независимо от това, че може да има спирки и престои на френска територия.   Законът ще се прилага за командировани работници, извършващи превози, както на пътници, така и на товари, независимо от големината на превозното средство (тежко, лекотоварно, автобус или микробус).   От обхвата на закона са изключени самонаетите работници и превозите за собствена сметка.  С постановлението се въвеждат нови задължения за автомобилните превозвачи на пътници и товари от 1 юли 2016 г., подобни на тези в Германия, регламентирани с MiLoG, включително да заплащат на своите шофьори минималната заплата във Франция.По-подробна информация за часовите ставки: - на английски език; - на български език..   Предвидени са следните конкретни мерки за прилагането на закона:   I) Задължение за определяне на представител във Франция  Работодателят, командироващ работника, трябва да определи свой представител във Франция, който да отговаря за връзката му с местния надзорен орган за периода на предоставянето на услугите. Минималният срок на възлагането на представителството е 18 месеца след приключване на командироването. Няма ограничения по отношение на избора на представител. Той може да бъде физическо или юридическо лице.   II) Удостоверение за командироване  Ще се изисква командироващото предприятие (работодател) да изготви удостоверение за командироване. Това удостоверение се издава за няколко командировки, които не е необходимо да се описват поотделно, и може да има валидност най-много 6 месеца. Формуляр на удостоверението, което трябва да използват фирмите за превоз на пътници и товари може да бъде изтеглен от ТОЗИ ЛИНК. Вижте превод на формуляра на български език - не е за попълване, а само за справка.    Удостоверението е персонално за всеки командирован и трябва да бъде съставено на френски език преди началото на първото командироване. Френските компетентни органи няма да обработват информацията от удостоверенията, така че не е необходимо те бъдат изпращани до тях. Удостоверението трябва да е подписано и датирано и да включва следната информация:  - името или търговското наименование, пощенския и електронен адреси, телефонните номера на предприятието, което обичайно наема работника, правната форма на предприятието, пълното име, дата и място на раждане на нейните мениджъри, агенциите за социално осигуряване или подобни структури, на които предприятието заплаща социални осигуровки на работниците и служителите или извършва еквивалентни на тях плащания;  - пълното име, дата и място на раждане, адреса на обичайно местоживеене, националност, дата на подписване на трудовия договор и приложимо законодателство по отношение на трудовия договор, професионална квалификация на командирования работник;  - брутно трудово възнаграждение на час за времето на командироването, преизчислено в евро, и подробности относно поемането на разходите на предприятието за нощувка и храна, например командировъчни за командирования работник; - име или пълно наименование, пощенски и електронен адрес, телефонни номера на представителя (виж по-долу);- препратка към регистрацията на предприятието в националния регистър на транспортните предприятия (съгласно чл. 16 от Регламент (EC) No. 1071/2009).  Когато командироването се осъществява между филиали на едно и също предприятие или между предприятия от една и съща групировка, или се извършва от агенция за временна заетост, удостоверението трябва да съдържа и:  - името или търговското наименование, пощенския и електронен адрес, телефонните номера и номера за социално осигуряване (SIRET) на предприятието или приемащата страна във Франция, до която е командирован работникът, началната дата на командироването и неговия край по график, договорените разноски за пътуването и по възможност адресите и местата за нощувка на работника.   III) Задължение за съхраняване на записите и доказателствата  Горепосоченото удостоверение за командироване трябва да се съставя в два екземпляра – един от които се дава на работника, за да стои на борда на автомобила и другият се държи от представителя във Франция на предприятието, командироващо работника.  Следните документи трябва да се носят в превозното средство:  - валидното удостоверение за командироване на хартиен носител;  - трудовият договор на шофьора; - копие, преведено на френски език, на колективния трудов договор, приложим към трудовия договор, ако има такъв.  Представителят на предприятието във Франция съхранява и по искане на контролните органи представя следните документи:  1. фишове за заплати за периода на командироването на всеки командирован служител или друг еквивалентен документ, удостоверяващ възнаграждението. Документът трябва да съдържа и следните данни:  а) брутно почасово заплащане, включително допълнително възнаграждение за извънреден труд, превърнати в евро;  б) график на работата и разграничение между часовете, платени като част от нормалното работно време и часовете, платени като извънреден труд;  с) отпуск и официални празници и съответните елементи на възнаграждението, свързани с тях.  2. документ, удостоверяващ действителното плащане на заплатата;  3. копие на документа, удостоверяващ възлагането от предприятието на представителство във Франция;  4. колективния трудов договор, приложим към командирования, ако има такъв.  IV) Наказателни и административни санкции   Глобата за липса на удостоверение на борда на автомобила или за неправилно попълнено удостоверение е от клас 4 (максимум 750 €). В случай че шофьорът не носи със себе си трудовия си договор, се наказва с глоба от клас 3 (максимум 450 €). Административната санкция за работодател, който не е издал удостоверение или не е определил свой представител във Франция, е максимум 2000 € на работник. Общата сума на глобата не може да надвишава € 500 000.  V) Какви елементи на заплатата, получавана от служителя от предприятие, което не е установено във Франция, могат да се взимат предвид, когато се проверява съответствието с минималната работна заплата?   Съгласно параграф 7 от член 3 от Директива 96/71/ЕО на Съвета от 16 декември 1996 г., следните елементи могат да се вземат предвид:  - заплатата на служителя;  - всяко допълнително заплащане за извънреден труд;  - всякакви допълнителни заплащания (например процент за прослужено време);  - всякакви плащания за специфичен режим на работа (например за дългосрочна работа в чужбина);  - доплащания в натура.  Посочват се брутните суми. Трябва да се има предвид, че командировъчните, заплащани за възстановяване на разходи като пътни, квартирни и разходи за храна, включително когато се дават като фиксирана сума – не се считат за елемент на работната заплата!   VI) Как се прилагат разпоредбите за работното време и по-специално при краткосрочни командировки?     Забележка: Няма изискване преводът на френски език да бъде заверен.    Френските компетентни органи са публикували отговори на често задавани въпроси на следния сайт:http://www.developpement-durable.gouv.fr/Formalites-declaratives,47857.html.    Всеки заинтересован може да отправя практически писмени въпроси на следния имейл: transportposting@developpement-durable.gouv.fr.  ИРУ продължава да следи ситуацията и призовава превозвачите, които биват проверявани, да информират националните си асоциации – членки на ИРУ ( за България АЕБТРИ) и да изпращат издадените им документи.    Франция: Прекъсване на работата при екипно управление на МПС     Както АЕБТРИ вече информира, представители на компетентните органи на Франция официално са заявили, че няма промяна в тълкуването на задължителното прекъсване на управлението от 45 минути (или 15 + 30 минути) при двама и повече водачи (екипно управление на МПС). В допълнение на това от френското министерство, отговарящо за транспорта, са издали официални инструкции за контролните органи да се спазва Указание 2 на Европейската комисия. Съгласно Указание 2 когато превозното средство се управлява от повече от един водач и вторият член на екипажа е на разположение за управление при необходимост, седи до водача и не му съдейства активно при управлението, 45 минути от “времето на разположение” на този член на екипажа могат да се приемат за период на “прекъсване”. В този случай трябва да бъде спазено условието водачът, който ползва прекъсване докато пътува в автомобила, да не извършва друга работа и да използва това време само за възстановяване.  По-долу са публикувани инструкциите към контролните органи във Франция и текстът на Указание 2 на френски език. Международният съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) препоръчва при извършване на превози във Франция, особено в южната част на страната, на борда на превозното средство да се носи копие от текста на инструкциите и указанието на френски език. Препоръчително е шофьорите да го показват на представителите на контролните органи, ако те искат да наложат санкции за подобен случай. Инструкциите могат да се ползват от транспортните фирми и за обжалване на вече наложени глоби във Франция за ползване на прекъсване в движещо се превозно средство. ИРУ продължава да следи развитието на случая, поради което призовава превозвачите при евентуални нови проблеми, свързани с прекъсването на управлението при двама водачи, да се обръщат към националните си асоциации-членки на съюза (за България към АЕБТРИ).* Инструкции на френското министерство, отговарящо за транспорта, към контролните органи във Франция и френски текст на Указание 2 на ЕК * Инструкции на френското министерство, отговарящо за транспорта, към контролните органи във Франция - превод на български * Текст на Указание 2 на ЕК на български език   Протест срещу неопротекционистичните мерки в автомобилния транспорт    На 14 юни в Брюксел се проведе съвместен протест, организиран от асоциации на превозвачите – членки на Международния съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) - AEBTRI (България), CESMAD BOHEMIA (Чешка Република),  CESMAD SLOVAKIA(Словакия),  ERRAA (Естония), MKFE (Унгария), UNTRR (Румъния), ZMPD (Полша), ASTIC (Испания), LATVIJAS AUTO (Латвия), LINAVA (Литва), AITA (Молдова), ASMAP (Украйна). Той беше насочен срещу неопротекционистичните мерки, въведени в международния автомобилен транспорт от някои страни-членки на ЕС, като минимални заплати за шофьорите, извършващи превози до Германия и Франция. Под претекста за защита на правата на шофьорите и справедлива конкуренция тези мерки водят единствено до неимоверно нарастване на административната и финансова тежест за чуждестранните превозвачи и защита на местния бизнес.                                          Протестиращите призоваха Европейската комисия незабавно за вземе решение и да се произнесе по стартиралата още преди година процедура за нарушение на европейското законодателство срещу Германия във връзка с прилагането на минималната заплата в международния автомобилен транспорт, както и за започване същата процедура срещу Франция.      На 31 май 2016 г. асоциациите - членки на ИРУ от 11 страни -  ANTRAM (Португалия), ASTIC (Испания), AEBTRI (България), CESMAD BOHEMIA (Чешка Република), CESMAD SLOVAKIA (Словакия), ERRAA (Естония), LATVIJAS AUTO (Латвия), LINAVA (Литва), MKFE (Унгария), UNTRR (Румъния) и ZMPD (Полша) изпратиха съвместна резолюция до Президента на Европейската комисия Жан–Клод Юнкер с искане за активни действия за спиране на прилагането на немския и френски закони за минималната заплата в автомобилния транспорт, които нарушават основните права на ЕС за свободно движение на хора и стоки и предоставяне на услуги.     На 7 юни 2016 г. министрите на транспорта на 11 страни от ЕС – България, Полша, Чехия, Унгария, Естония, Латвия, Литва, Румъния, Малта, Словакия и Словения изпратиха писмо до Комисаря по транспорта на ЕК Violeta Bulc с предупреждение, че тези протекционистични мерки ще доведат до фрагментиране на европейския пазар, и с искане за осигуряване на ясна и недискриминационна регулаторна рамка, която да осигури ефективното функциониране на сектора автомобилен транспорт в унисон с фундаменталните свободи на Вътрешния пазар.       Франция: Прекъсване на работата при екипно управление на МПС    На последното заседание на Работната група по контрола в автомобилния транспорт на ЕС (EWG) по искане на Международния съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) в дневния ред е бил включен въпросът за задължителното прекъсване на управлението от 45 минути (или 15 + 30 минути) при двама и повече водачи.    Представителят на Франция официално е заявил, че няма промяна в тълкуването по отношение ползването на прекъсването от втория водач при екипно управление на МПС и че френските контролни органи са длъжни да спазват Указание 2 на ЕК във връзка с прилагането на Регламент 561/2006 и ръководството за прилагането на регламента, изготвено по проекта TRACE.    Напомняме, че съгласно Указание 2 това е един от трите случая, при които се признава ползване на прекъсване в движещо се превозно средство, и то гласи:„Времето, прекарано в пътуване може да се счита за „почивка“ или „прекъсване“ в следните три случая:    Първият случай е, когато водачът придружава превозно средство, което се превозва от ферибот или влак. В този случай, той може да ползва своята почивка или прекъсване, при условие че има достъп до кушетка или легло (чл. 9.1).    Вторият случай е, когато водачът не придружава превозно средство, но пътува с влак или ферибот до или от място, от което ще приеме или предаде управлението на превозно средство, попадащо в обхвата на регламента (чл. 9.2). В този случай той трябва да има достъп до кушетка или легло на ферибота или влака.    Третият случай е, когато превозното средство се управлява от повече от един водач. Когато вторият член на екипажа е на разположение за управление при необходимост, седи до водача и не му съдейства активно при управлението, 45 минути от “времето на разположение” на този член на екипажа могат да се приемат за период на “прекъсване”.“     Естествено трябва да бъде спазено условието водачът, който ползва прекъсване докато пътува в автомобила, да не извършва друга работа и да използва това време само за възстановяване.От френска страна също са заявили, че текстовете на двата документа са изпратени на всички звена, извършващи контрол на пътя, както и че френските власти извършват проверка по случая с наложените глоби, в който вероятно става въпрос за недоразумение на ниво контролиращи служители или за софтуерна грешка.     ИРУ препоръчва на превозвачите да възразят срещу наложените им глоби във Франция за ползване на прекъсване в движещо се превозно средство и да информират националните асоциации (в България – АЕБТРИ) в случай на нови проблеми, свързани с прекъсването на управлението при двама водачи.   Протест срещу предстоящото въвеждане на минимална заплата за международните превози и каботажа във Франция    УС на АЕБТРИ, след като обсъди проект на резолюция до г-н Франсоа Оланд - Президент на Република Франция, прие, че той трябва да бъде подкрепен и изпратен по предназначение чрез френското посолство в Република България. На 31 май 2016 г. резолюцията беше предадена на френското посолство. Считаме, че текстът трябва да стигне и до всички български превозвачи, които ще бъдат засегнати и ще понесат сериозни последици от прилагането на разпоредбите на новото френско законодателство, отнасящо се до международния автомобилен транспорт.   Подобна резолюция, приета и подписана от същите асоциации от 11 страни членки на ЕС, беше изпратена до Председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер чрез нейното представителство в София. В документа се приветства решението от миналата година на Комисията да стартира процедура за нарушение срещу Германия и очакването, че същата мярка ще бъде взета и по отношение на френското законодателство. Същевременно се изразява недоволство, че все още няма решение по казуса, което на практика поощри други страни да последват Германия. Асоциациите призовават Европейската комисия да се ангажира активно с проблема и да оттегли прилагането на правилата на MiLoG (в Германия) и закона Macron (във Франция) в транспорта.Протестна резолюция до Президента на Република Франция Франсоа Оланд - оригинал Протестна резолюция до Президента на Република Франция Франсоа Оланд - превод на български Протестна резолюция до Председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер - оригинал Протестна резолюция до Председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер - превод на български.

 

22.03.2016 г.

         Имаме удоволствието да Ви представим новия ни обект находящ се на 1 км на изхода на Петрич в посока София. Базата представлява модерен център включващ ПУНКТ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ, АВТОМИВКА, КАФЕ, ОФИСИ, ШОУРУМ ЗА РЕТРО АВТОМОБИЛИ


05.02.2015 г.

          Във връзка с промените относно издаване на ЛИЦЕНЗ ЗА ТРАНСПОРТ, както и ЗАВЕРЕНО КОПИЕ на лиценз за транспорт Ви уведомяваме че е необходимо първо да закупите камион, а след това се подават документи за   ЛИЦЕНЗ или КОПИЕ.

          За фирмите които вече имат издадени повече копия на лицензи отколкото камиона имат Ви уведомяваме че допълнителните копия са отнети от МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА.

          За повече информация - 00359879292978 , Ваня Милева - ОТДЕЛ ЛИЦЕНЗИ

04.02.2015г.

Законът за минималната заплата в Германия няма да се прилага при транзитните превози

Международният съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) информира, че днес компетентните органи на Германия са направили официално съобщение, че Законът за минималната заплата в Германия няма да се прилага при транзитните превози, извършвани от чуждестранни превозвачи, до изясняването на евентуално противоречие със законодателството на Европейския съюз (което се очаква да стане през лятото на 2015 г). Законът остава в сила за каботажните превози, както и за международните превози с товарен или разтоварен пункт на територията на Германия.

 

 

17.01.2015 г

Германия: Минимална работна заплата


 1. Международният съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) изпрати на  АЕБТРИ допълнителни разяснения, получени от немските митници, във връзка с процедурите по изпълнението на задълженията на превозвачите за заплащане на минимална заплата на шофьорите за времето, през което са работили на територията на Германия.
 На първо място към момента е важно да не се допуска влизането в Германия на шофьор на товарен автомобил или автобус, без за него да е изпратено съответното уведомление до немските митници. Както вече информирахме формулярът трябва да бъде изпратен по факса преди началото на първия превоз на немска територия, т.е. може и в същия ден, но преди шофьорът да е влязъл в Германия.  
 Не се изисква при превозите шофьорите да носят допълнителни документи, свързани с прилагането на този закон, а само документ за самоличност (паспорт или лична карта). На пътя няма да се извършват проверки за това дали превозвачът заплаща изискващата се минимална заплата на шофьора, но по данните от документа за самоличност контролните органи ще проверяват дали са подадени изискващите се данни за съответния шофьор. Затова в уведомлението, което се подава на немски език, имената на шофьорите трябва да се изписват на латиница така, както са записани в документите им за самоличност.
 Уведомлението може да съдържа всички превози за период до 6 месеца, независимо дали шофьорите ще бъдат през целия посочен период на немска територия или само през част от този период. Така че съгласно получената информация превозвачът може да изпрати списък с имената на всички свои шофьори, които евентуално ще извършват превози до/от, транзит през или в Германия, напр. през периода 10.01.2015 - 10.07.2015 г. и по този начин ще бъдат покрити всички превози между тези дати. Впоследствие при поискване трябва да бъдат изпратени документите за реално извършените превози.(*)
 Съгласно същата информация от ИРУ немските митници са приели записите на изработените часове на немска територия, които трябва да се правят най-късно до 7 дни след извършването на превоза, да съдържат само продължителността на изработените часове (без да се посочва начало и край на работното време). Уточнено е, че прекъсванията, дневните и седмичните почивки не се включват - за тях не се водят записи и не се дължи минимална работна заплата.
 (*) Във връзка с този подход поискахме мнение и от колегите от немската асоциация. Според тях при всички случаи е по-добре да се подаде повече информация - например да се окаже, че са подадени данни за някой шофьор, който после се е разболял или е напуснал предприятието и няма да пътува в Германия (което може да бъде доказано и обяснено), отколкото да не се подаде информация за някой шофьор, а той да бъде засечен на територията на страната. В такъв случай глобата е 30 000 евро. 
 2. Както вече информирахме секретариатът на ИРУ е повдигнал въпроса за прилагането на минималната работна заплата спрямо чуждестранните превозвачи пред кабинетите на европейските комисари по транспорта и по заетостта, изразявайки притесненията си относно съвместимостта на немския закон със съответното законодателство на Европейския съюз и особено със свързаното с европейския пазар и директивата за командироване на работници.
 Вчера ИРУ е бил уведомен, че Европейската комисията е предприела детайлно проучване на новия немски закон и е в процес на иницииране на предварителна процедура за нарушение (EU Pilot). ЕК проучва чрез компетентните органи на Германия целите, нормативната база и механизмите за прилагане на тези национални разпоредби в международния транспорт.  Правомерността и пропорционалността на  националните мерки ще бъдат оценени по-специално с оглед да се получи уверение, че те не ограничават ненужно достъпа до немския пазар. ЕК е заявила готовност да направи необходимите стъпки, включително да стартира процедура за нарушение, ако установи, че националните рестриктивни правила застрашават прилагането на общите разпоредби на ЕС.   


Минимална работна заплата в Германия

     От 1.1.2015 г. в Германия беше въведена минимална работна заплата от 8,50 евро на час. Компетентните власти в Германия прилагат изискванията на новия Закон за минималната заплата (Mindestlohngesetz) както спрямо немските, така и спрямо чуждестранните превозвачи, извършващи каботажни и/или международни превози до/от и транзит през територията на Германия.

     Компетентен орган по прилагането на закона са митническите власти на Германия. 

     1. Минимална заплата

     Работодателите трябва да заплащат на своите работници и служители брутна минимална заплата от 8.50 евро за всеки час, изработен на територията на Германия. Тази заплата трябва да бъде платена най-късно в последния работен ден на банките от месеца след извършването на превоза.

     Митническите власти на Германия са публикували обща информация за елементите от възнагражденията на работниците, които могат да бъдат разглеждани като част от минималната заплата. Минималната заплата е брутна заплата. Различни надбавки или доплащания се считат за елементи от минималната заплата, ако тяхното изплащане не зависи от извършена работа от работника,  различаваща се от нормалната работа, за която е договорена заплатата.

     Пример за надбавки, които винаги се включват в заплатата, са доплащания, определени в трудовия договор като компенсация на разликата между местната (в родината) заплата и дължимата минимална работна заплата за Германия.

     Примери за надбавки, които не се признават за елементи от заплатата:

- надбавки, изплащането на които зависи от следното:  извършена повече работа за единица време; постигнати качествени резултати от труда над средното ниво; работа в специфично време (напр. положен извънреден труд, работа в неделя или празнични дни, работа при тежки и опасни условия);

- надбавки за командировки, при условие че са заплатени да компенсират действителни разноски за командировката на работника (напр. разноски за храна и квартирни, пътни):

  • В случай че работодателят заплати на работника обща сума, в която се съдържат суми, с които работникът трябва сам да покрива разноските си за нощувка и/или храна, то от общата сума трябва да се извади най-ниската ставка за нощувка, респективно за храна, определени с Наредбата за заплащане на социални осигуровки (Sozialversicherungsentgeltverordnung 2015);
  • В случай че работодателят осигурява на работника допълнително към заплатата квартира и храна в натура, тяхната стойност не се признава за елемент на работната заплата;
  • В случай че работодател изплаща заплата, от която е приспадната стойността на услуги, предоставени от него на работника (напр. квартира, храна), то само реално изплатената сума се счита за минимална работна заплата.

          Допълнителни плащания като Коледни надбавки и добавки за отпуск се зачитат като част от минималната заплата, ако работникът е получил действително и безвъзвратно съответната пропорционална сума за периода на командировката до крайния срок, в който се получава минималната заплата. 

            2. Задължение за подаване на уведомление

     Параграф 16 на закона определя задъл

Copyright © 2021 dmgroup.bg. Всички права запазени.